“Vår målsättning är att alltid utföra våra bygguppdrag så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan uppstår.”

I största möjliga mån använder vi oss av material, metoder och resurser med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi särskiljer och omhändertar restprodukter samt avfall som är skadliga för människa och miljö. Vi källsorterar och återvinner byggrestprodukter.

Vi strävar alltid efter att minska vårt behov av transporter.

Att följa lagar och förordningar inom miljöområdet har hög prioritet. Vilket också väger in i valet av underleverantörer.

startsida Bygg Referenser
Historik Renovering Kontakt
Affärsidé Underhåll
Kvalitetspolicy Anläggning
Miljö
Skicka e-post!